Jste zde

Přednášky

What's going on (PostgreSQL 8.3)
PostgreSQL and XML
Peter Eistentraut
Peter Eistentraut je dlouholetým členem Core Teamu PostgreSQL a zároveň patří mezi commitery, kteří akceptují změny do kódu. Je autorem například implementace GUC (Global User Configuration) a mnoha vlastností SQL standardu. Peter zároveň organizuje tým překladatelů a lokalizátorů do různých světových jazyků. V poslední době se hlavně podílí společně s Nikolajem Samokhvalovem na implementaci XML.

Uložené procedury a jazyk SQL/PSM?
Pavel Stěhule
V reakci na požadavky vývojářů na rozšíření SQL o procedurální prvky ANSI SQL:99 definuje programovací jazyk SQL/PSM. Bohužel tento jazyk přišel pozdě, kdy na jedné straně Oracle měl už více než 10 let vlastní PL/SQL a na straně druhé jazyk T-SQL firmy Microsoft stačil poškodit reputaci této technologie na řadu let dopředu. Reakcí na tuto roztříštěnost bylo prosazení myšlenky aplikačního serveru a minimalizace významu databáze na pouhé datové uložiště. Od roku 2005 je SQL/PSM implementován v MySQL a od letošního roku existuje experimentální podpora v PostgreSQL. To je hlavní důvod, proč o tomto jazyce mluvit. Hlavním motivem přednášky bude shoda a rozdíly mezi SQL/PSM a PL/pgSQL a SQL/PSM a T-SQL.

Fulltextové vyhľadávanie v PostgreSQL 8.3
Július Štroffek
Cieľ prednášky je oboznámiť účastníkov s funkcionalitou fulltextového vyhľadávanie, ktorá bola pred verziou PostgreSQL 8.3 súčasťou tzv. "contrib" modulov a od verzie PostgreSQL 8.3 je súčasťou jadra databáze. V prednáške bude vysvetlená koncepcia, odpovedajúce datové typy a funkcie na ich spracovanie, podpora slovníkov. Prednášku budú sprevádzať ukážky na jednoduchých príkladoch.

Kontrola integrity dat v PostgreSQL
Robert Mach
Obsahem přednášky bude popis možných integritních kontrol dat v PostgreSQL, včetně možných důsledků a návrhů možných způsobů opravy databázových souborů.

PostgreSQL na Solarisu
Zdeněk Kotala
Popis integrace PostgreSQL v Solarisu, jak se liší od linuxových distribucí. Jak využít SMF pro spouštění a zastavování databázového serveru a jak optimálně nakonfigurovat PostgreSQL na Solarisu. Dále bude popsáno, jak je možné využívat vlastnosti Solarisu, jako jsou DTrace, ZFS a Zony v produkčním nasazení.

Spracovanie SQL dotazov v PostgreSQL
Tomáš Kovařík
Popis jednotlivych krokov spracovania SQL dotazov – Parser, Rewriter, Planner, Executor. Doraz bude kladeny predovsetkym na fazu planovania a optimalizacie dotazov (plan vyhodnocovania dotazu, ohodnotenie planu). Popis a analyza algoritmov pre vyber optimalneho planu. // Outline of the query processing, description of steps the query goes through – Parser, Rewriter, Planner, Executor. We will concentrate on query planning and optimization (query execution plan, assesing the cost of the plan). Description and analysis of algorithms for optimal plan selection.

Registrační systém pro domény .cz a PostgreSQL
Jaromír Talíř
V prezentaci bude nastíněna architektura registračního systému FRED, na kterém běží správa domény.cz. Důraz bude kladen na vrstvu komunikace s databází, kterou je PostgreSQL. Bude popsáno, jakým způsobem a kterých vlastností této databázové platformy bylo při psaní registru využito, jakým způsobem probíhala migrace dat z platformy Informix a jaké jsou statistiky běžícího systému.